(abrogat) Președinte asociație de proprietari

Președinte asociație

(Legislația nu mai este în vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018)

Președinte Asociație de Proprietari – drepturi și obligații

Presedinte le asociatiei de proprietari are ca rol si obligatie principala, reprezentarea intereselor asociatiei ( si implicit ale proprietarilor) in raporturile cu tertii, cat si rol de coordonare a activitatii asociatiei si de urmarire a modului de aplicare a hotararilor Adunarii Generale .

Este o persoana aleasa, si in consecinta are de indeplinit un contract de mandat, el fiind singura persoana indreptatita sa pastreze si sa foloseasca stampila asociatiei de proprietari.

Presedinte le nu are dreptul sa se implice in vreun fel in activitatea financiar – contabila a asociatiei, decat cu exceptia situatiilor care implica incheierea si negocierea si urmarirea derularii unor contracte, in cazul refuzurilor la plata a unor facturi sau a unor reclamatii ale proprietarilor referitoare la cheltuielile de intretinere.De asemenea este persoana care pastreaza si foloseste stampila asociatiei. De asemenea, presedintele, ca reprezentant al tuturor proprietarilor, are obligatia de a raspunde tuturor petitiilor proprietarilor, analizand fiecare caz in parte.

Presedintii asociatiilor de proprietari vor fi sanctionati in urmatoarele cazuri :
1) c.9. nefolosirea registrului de corespondenţă / intrări-ieşiri de către presedintele asociaţiei sau împuternicitul acestuia, ori de câte ori un proprietar / chiriaş, persoană fizică sau juridică, din condominiu doreşte să depună în scris, la asociaţie, orice document care are legatură cu activitatea asociaţiei sau calitatea persoanei fizice ori juridice din cadrul acesteia sau
neacordarea numerelor de înregistrare; presedinte asociatie
c.10 neacordarea de numere de înregistrare de către presedintele asociatiei sau împuternicitul acestuia, ori de câte ori un proprietar / chiriaş persoană fizică sau juridică, din condominiu doreşte să depună în scris, la asociaţie, orice document care are legatura cu activitatea asociaţiei sau calitatea persoanei fizice ori juridice din cadrul acesteia;
c.11. nefolosirea registrului de corespondenţă / intrări-ieşiri, de către preşedintele asociaţiei sau împuternicitul acestuia, ori de câte ori asociaţia eliberează / emite orice document către proprietari / chiriaşi sau terţe persoane;
c.12 nerespectarea de căte preşedintele asociaţiei sau împuternicitul acestuia, a unui termen de 30 de zile, de la data înregistrării cererii/sesizării/ adresei, de a răspunde unui/unor proprietari din cadrul asociaţiei ori terţi care au raporturi de lucru cu asociaţia de proprietari, în care să primească explicaţii pentru situaţii care ţin de activitatea asociaţiei, altele decât cea prevăzută la art.12 pct. A lit. d din H.G.R. nr.1588/2007;
c.13.neconvocarea in primul trimestru al anului, (vezi lg.230/2007) a Adunarii Generale a Proprietarilor.
c.14.neglijarea reglementarii raporturilor juridice prevazute de lege ,dintre asociatie si proprietarii spatiilor cu alta destinatie ; incheierea conventiilor anuale, sau stabilirea prin hotarare a Comitetului Executiv a contributiei lunare a fiecarui astfel de proprietar.
c.15.neluarea tuturor masurilor in vederea recuperarii debitelor restante ale proprietarilor : instituirea privilegiului imobiliar cu rang prioritar, actionarea in instanta de judecata.
c.16.nerespectarea programului de prezenta la sediul asociatiei, stabilit de Comitetul Executiv.
c.17.refuzul de a colabora cu reprezentantii administratiei publice locale, in orice problema referitoare la activitatea asociatiei.
c.18. neafişarea, la avizierul fiecarei asociaţii de proprietari / locatari, prin grija preşedintelui sau împuternicitului acestuia, a numelui, funcţiei şi numărul apartamentului, persoanelor care fac parte din Comitetul executiv, Comisia de cenzori / cenzorului persoana fizica sau juridică specializată, administratorului, contabilului si casierului;
c.19. nemenţinerea, la avizierul asociaţiei, a listei lunare de plata afisata, pană la momentul înlocuirii acesteia cu lista de plată urmatoare; presedinte asociatie

Presedintele poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un vicepresedinte caruia ii poate delega atributiile sale.