Obligații cenzor asociație de proprietari conform legii 196/2018

OBLIGATII CENZOR (solicită ofertă cenzorat)

Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale cenzorului
Obligatii cenzor-Art.28. – (4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 de zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la art.10. (Art. 0. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari)

Obligatii cenzor-Art.29. – (2) Dacă o hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a preşedintelui este contrară prevederilor prezentei legi sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată întrun drept al său poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori, compartimentele prevăzute la art.10 sau, după caz, pot solicita instanţelor judecătoreşti anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei şi/sau repararea pagubei cauzate.

Obligatii cenzor-Art.47 (5) Propunerea de ordine de zi a adunării generale, semnată de preşedinte, membrii comitetului executiv şi de cenzor/comisia de cenzori se aprobă şi se completează prin hotărâre a adunării generale.

Obligatii cenzor-Art. 49 (5) Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul şedinţei, în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semnează de către toţi membrii prezenţi ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la avizier.

Obligatii cenzor-Art.59. – (1) Cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociaţia de proprietari să
urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.

Obligatii cenzor-Art.60. – (1) În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puţin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic.
(2) În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori depun, dacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte astfel, în contul bancar al asociaţiei de proprietari, o garanţie, pe baza unui contract de garanţie încheiat în acest sens. Cuantumul garanţiei nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociaţiei.
(4) Deponenţii garanţiei prevăzute la alin.(3) nu pot dispune în niciun mod de suma depusă drept garanţie şi nici de dobânda aferentă, decât după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) adunarea generală a asociaţiei de proprietari a aprobat descărcarea de gestiune privind exerciţiul financiar precedent;
b) încetarea efectelor contractului încheiat între asociaţie şi cenzor/membrii comisiei de cenzori.
(5) În cazul în care se constată de către reprezentanţii asociaţiei de proprietari sau de către proprietari deficit în gestiune, asociaţia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului în gestiune, direct din contul bancar menţionat la alin.(3), cu aprobarea scrisă anterioară a adunării generale, fără a avea nevoie de consimţământul deponentului garanţiei.
(6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociaţiei de proprietari se întocmesc de către cenzor/comisia de cenzori trimestrial şi se prezintă comitetului executiv în cadrul şedinţelor comitetului executiv, pentru luare de măsuri în cazul în care se constată nereguli financiar contabile, şi anual, în cadrul adunărilor generale.
(7) În cazul constatării unor nereguli în gestiunea financiarcontabilă a asociaţiei de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor prezentei legi în cazul hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori, înştiinţează proprietarii prin afişare la avizierul asociaţiei de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de la constatare.
(8) Cenzorul/membrii comisiei de cenzori, angajaţi ai asociaţiei de proprietari, sunt remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, consemnată în procesul-verbal.
(9) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul/membrii comisiei de cenzori răspund personal sau în solidar pentru prejudiciile cauzate din vina lor, asociaţiei şi/sau proprietarilor.

Obligatii cenzor-Art.61. – Cenzorul/comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:
a) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă;
c) verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmite de către administrator;
d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri;
e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese verbale al asociaţiei de proprietari;
f) participă la adunările generale ale asociaţiei şi ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfăşurării acestora.

Obligatii cenzor-Art.71. (4) Pentru încasarea fondului de reparaţii, administratorul eliberează chitanţă nominală separată.
(5) În termen de 5 zile de la încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat să prezinte, în condiţiile prevăzute la art.69 alin.(1), preşedintelui asociaţiei de proprietari şi cenzorului/comisiei de cenzori contabilitatea fondului de reparaţii, a fondului de rulment şi să o transfere noului administrator.

Obligatii cenzor-Art.72. (4) Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanţă nominală separată.

Obligatii cenzor-Art.73. (2) Toate fondurile speciale ale asociaţiei de proprietari se depun în contul asociaţiei de proprietari, prevăzut la art.20, au evidenţă separată şi pentru fiecare se emite chitanţă separată.

https://suport.doxal.ro