Neclarități Lege 196/2018 în privința Adunării generale

La prima vedere legea 196/2018 pare o lege prietenoasă având scopul principal de a elimina restanțierii și a reglementa negru pe alb ceea ce legea 230/2018 te lăsa să interpretezi.

Împreună cu colaboratorii nostri ne întrebăm:

ÎNTREBAREA 1

Întrucat la Art.17 alin 7 și alin 8, Lege 196/2018 se prevede ca înscrierea ulterioară în Asociația de Proprietari se face la cererea proprietarilor printr-o cerere depusă în acest sens și întocmirea unui Act Adițional la Acordul de Asociere, pentru proprietarii care au depus cerere de adeziune în condițiile vechii Legi 230/2007 dobândind astfel calitatea de membri al Asociației participând deja cu drept de vot până în prezent la ședințele Adunărilor Generale, este necesar întocmirea unui Act Adițional la Acordul de Asociere și actualizarea acestuia la Judecatorie înainte de participarea cu drept de vot în cadrul următoarei ședințe a Adunării Generale?

Art.17. (7) Înscrierea ulterioară în asociaţie a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere. Prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se ataşează dosarului de infiinţare a asociaţiei, se păstrează la sediul asociaţiei şi se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitare a acestora.(8) Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari, actualizate, se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.

ÎNTREBAREA 2

Întrucat la Art. 47 alin 4, Lege 196/2018 se prevede că proprietarii se convoacă pe bază de tabel convocator și dacă nu sunt anunțați pe baza acestui tabel li se trimite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire convocatorul și reconvocatorul
a. Proprietarii sunt anunțați pe bază de tabel convocator sau li se trimite prin poșta convocarea și reconvocarea tuturor proprietarilor din condominiu sau doar proprietarilor membri ai Asociației care pot participa cu drept de vot în ședința Adunării Generale având în vedere că la Art. 47 alin 4 NU se mai specifică: “proprietarii membri ai Asociației” ci doar “proprietarii sunt anunțați…”?

b. La ce adresa se trimit prin poștă scrisorile recomandate cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu sau la adresa proprietății?

c. Având în vedere că într-o Asociație pot fi proprietari care dețin ca proprietate individuală, cu drept de a fi membru al asociației și de a participa cu drept de vot în ședința Adunării Generale, doar un loc de parcare care are număr cadastral propriu fără a deține și un apartament, în acest caz, dacă interpretarea textului legii se face că se trimite scrisoarea la adresa proprietății, cum poate asociația să trimită o asemenea scrisoare recomandată unui proprietar de loc de parcare care nu are număr poștal și cutie poștală?

d. Dacă textul legii se interpretează ca scrisorile recomandate care conțin convocatorul și reconvocatorul ședinței Adunării Generale se trimit la adresa de domiciliu din buletin, cum poate obliga Asociația de Proprietari un proprietar să îi pună la dispoziție această adresă, dacă proprietarul nu locuiește în imobil și nici nu există indicii sau informații privind posibilitatea de a-l contacta? Dar dacă este totuși contactat și proprietarul refuză să pună la dispoziția asociației adresa de domiciliu, cum procedează Asociația în acest caz?

e. Dacă proprietarul are adresa de domiciliu în Ex. Argentina, Asociația este obligată sa îi trimită convocatorul și reconvocatorul ședinței Adunării Generale prin poștă cu confirmare de primire și valoare declarată în această țară, având în vedere că textul legii nu specifică și posibilitatea transmiterii acestor documente prin poșta electronica e-mail?

f. Având în vedere faptul că, dacă la prima ședință convocată a Adunării Generale nu se întrunește cvorumul de prezență de 50%+1 din membrii Asociației, ședința se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile conform Art. 48 alin. 2, prin reluarea întregii proceduri specificată la Art. 47 cu tabel reconvocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și valoare declarată, ori este posibil și legal ca atât convocatorul cât și reconvocatorul să poată fi anunțate/transmise împreună o singură dată la început, astfel încât să se evite blocarea Poștei Română de două ori în câteva zile cu sute poate chiar mii de scrisori care trebuie transmise proprietarilor din complexele rezidențiale unde există mii de apartamente, locuri de parcare, boxe și spații comerciale în cadrul aceleiași Asociații?

g.Având în vedere că textul legii menționează cuvântul “poștă”, firmele de curierat intrî în categoria “poștei” și se pot apela la serviciile acestora pentru a se transmite scrisori recomandate cu confirmare de primire și valoare declarată pentru convocarea și reconvocarea ședințelor Adunărilor Generale?

Art.47. (4) Proprietarii sunt anunţaţi, prin afişare la avizier şi  pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepţia adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condiţiile prevăzute la alin. (3), cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.
Art.48. (2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociaţiei de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă şi se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări în condiţiile prevăzute la art.47.
(3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.

ÎNTREBAREA 3

Având în vedere că la Art. 49 alin. 5 din Legea 196/2018 se menționează: “Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul şedinţei, în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semnează de către toţi membrii prezenţi ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la avizier.” cum se procedeaza în cazul în care unul sau mai mulți proprietari membri ai Asociației  părăsesc ședința Adunării Generale înainte de finalul acesteia și nu doresc să rămână să semneze procesul verbal și hotărârea care obligatoriu trebuie redactată și semnată de către TOȚI proprietarii participanți?

ÎNTREBAREA 4

Având în vedere că la Art. 49 alin 3 se menționează: “ Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, se au în vedere următoarele: a) fiecare proprietar, membru al asociaţiei, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliară; b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare şi modernizare, votul fiecărui proprietar, membru al asociaţiei, are o pondere egală cu cota-parte indiviză din proprietatea comună;”, cum se poate respecta și implementa practic prevederile legale privind ponderea votului în cadrul ședințelor Adunării Generale cu o procedura de vot în care să se evidențieze exact pe criteriul cota parte indiviză, pentru lucrările de reparații într-o asociație cu sute de participanți la sedința Adunării Generale? Cum poate președintele și cenzorul să își asume responsabilitatea legală și să certifice faptul că însumarea cotelor părți indivize ale celor care votează pentru o anumită lucrare de reparații care se bugetează în cadrul ședinței reprezintă 50%+1 procente din suma totală a cotelor părți indivize ale proprietatilor celor care participă la ședința Adunării Generale?