Eliberare adeverințe vânzare apartament

Procesul de eliberare adeverințe vânzare apartament este un proces care implică mai multe persoane, acesta devenind din ușor în complex în situațiile neplăcute în care nu se respectă pașii de mai jos.

La vânzarea unui apartament, legea prevede ca, obligatorie prezentarea de către vânzator a Adeverinței de la Asociația de Proprietari, care să ateste situația plăților cheltuielilor de întreținere.

Iată ce prevede Legea 196/2018

Art. 33. – (1) Proprietarii din condominii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt obligați ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plății la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și a utilităților publice.
(2) Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităților de proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:
a)proprietarul prezintă o adeverință din partea asociației de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menționarea cuantumului debitelor existente la acea dată. Adeverința va avea număr de înregistrare din evidențele asociației, data eliberării și termenul de valabilitate de 30 de zile calendaristice. Adeverința se prezintă notarului public de către înstrăinător, în original, cu semnătura olografă a administratorului asociației de proprietari și a președintelui, cu precizarea numelui și prenumelui acestora și cu ștampila asociației de proprietari. Prin excepție, semnătura oricăruia dintre aceștia este suficientă, caz în care în cuprinsul adeverinței se va menționa motivul lipsei celei de-a doua semnături. În situația în care condominiul nu are constituită asociație de proprietari sau, deși constituită, aceasta nu are președinte și administrator în funcție sau plata cotelor de contribuție la cheltuielile comune ale asociației de proprietari sau/și pentru utilitățile publice se face printr-o altă modalitate agreată de proprietarii condominiului, înstrăinătorul va da o declarație pe propria răspundere cu privire la acest aspect, declarație care va fi menționată în cuprinsul actului notarial de înstrăinare, și va prezenta notarului public copia ultimei facturi împreună cu dovada achitării utilităților publice și/sau a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și/sau cuantumul debitelor acestora de la acea dată. Factura prezentată nu poate fi pentru o perioadă anterioară mai mare de 2 luni;
b)în cazul existenței unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice.
(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și la pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act de înstrăinare, prin care se înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință dintr-un condominium.
(4) Actele de înstrăinare autentificate de notarul public cu nerespectarea prevederilor alin. (2) sunt anulabile.
(5) La înstrăinarea proprietății, proprietarul este obligat să transmită către dobânditor orice documente pe care le deține și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietatea care este înstrăinată, inclusiv certificatul de performanță energetică aferent acesteia, întocmit în condițiile legii. În actul de înstrăinare părțile vor declara în mod corespunzător despre îndeplinirea acestor obligații.
(6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii actului de adjudecare, notarul public sau, după caz, instanța de judecată ori executorul judecătoresc va menționa în act că noului proprietar îi revine obligația să prezinte președintelui asociației de proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea transferului dreptului de proprietate, informațiile necesare, conform actelor de proprietate, în vederea calculului cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari pentru respectiva locuință sau pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, și datele de contact ale proprietarului.
(7) În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație, precum și în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu, obligația de plată a cotelor de întreținere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective contravaloarea acestora, în condițiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat.
(8) La solicitarea oricărui proprietar, președintele și/sau administratorul sunt/este obligați/obligat să elibereze adeverința prevăzută la alin. (2) lit. a) care să dovedească achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari sau existența unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării acesteia.

 


Eliberare adeverințe vânzare apartament

În calitate de Proprietar, Dvs. aveți raporturi finale cu Președintele Asociației, acesta având semnătura și ștampila Asociației.

În cazul în care sunteți în situația de a avea nevoie de o adeverință eliberată de către Doxal, pentru Notar, în vederea vânzării locuinței , recomandăm efectuarea unei cereri scrise către Președinte cu cel puțin 3-4zile lucrătoare înainte.
Deasemenea dacă doriți să apăreți cu 0 datorii pe adeverința respectiva trebuie să efectuați plata din timp pentru a aparea și pe extrasele bancare suma încasată (între 24-48 ore în zilele lucrătoare).

DOXAL eliberează Adeverințele de vânzare locuință doar în baza documentelor justificative (rapoarte electronice, extrasele bancare care atestă suma încasată sau confirmare scrisă de la Președinte cu suma încasată).

 

Procesul de eliberare Adeverințe vânzare apartament este următorul:

I. În situația în care Doxal are acces la contul Asociației

1.Proprietarul are acces la internet și/sau e-mail

-Solicitantul deschide un tichet pe site-ul de Suport Doxal / trimite un email la contabilit[email protected] caruia atașează COPIE DUPA ACTUL DE PROPRIETATE, cu cel puțin 48h înainte, prin care solicită Eliberarea adeverinței pentru notar în vederea vânzarii apartamentului.

-Colegii Doxal, vor verifica extrasul bancar și apoi vor actualiza soldul apartamentului în sistem, cu suma intrată în cont;

NOTA1: în situația în care contul bancar nu se actualizează până la ora 15:00 în ziua sosirii solicitantului,  eliberarea adeverinței de vânzare se completează cu sumele existente în sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverința cu SOLDUL existent, în 3 exemplare din care: 1 exemplar rămâne la Doxal și conține textul „Am primit 2 exemplare, data și semnătura solicitantului;

În intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este așteptat în cadrul biroului Doxal pentru eliberare adeverinței.

NOTA2: în cadrul biroului Doxal, Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverinței { 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverință} , la care anexează copie dupa actul de identitate. (se pot face copii în cadrul biroului Doxal)

2. Proprietarul NU are acces la internet și/sau e-mail

-Solicitantul emite o cerere către Președintele Asociației de proprietari.

-Presedintele informeaza colegii Doxal despre solicitarea solicitantului cu cel putin 24 ore înaintea eliberării acesteia.

-Colegii Doxal, vor verifica extrasul bancar și apoi vor actualiza soldul apartamentului în sistem, cu suma intrată în cont;

NOTA3: în situația în care contul bancar nu se actualizează până la ora 15:00, în ziua sosirii solicitantului, eliberarea adeverinței de vânzare se completează cu sumele existente în sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverința cu SOLDUL existent, în 3 exemplare din care: 1 exemplar rămâne la Doxal și conține textul „Am primit 2 exemplare, data și semnătura solicitantului;

În intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este așteptat în cadrul biroului Doxal pentru eliberarea adeverinței.

NOTA4: în cadrul biroului Doxal, Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverinței { 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverință} , la care anexează copie dupa actul de identitate. (se pot face copii în cadrul biroului Doxal)

 

II. În situația în care Doxal NU are acces la contul Asociației

-Solicitantul emite o cerere către Președintele Asociației de proprietari.

-Președintele informează colegii Doxal despre solicitarea solicitantului cu cel puțin 24 ore înaintea eliberării acesteia.

-Colegii Doxal, vor verifica extrasul bancar și apoi vor actualiza soldul apartamentului în sistem, cu suma intrată în cont;

NOTA5: în situația în care contul bancar nu se actualizează până la ora 15:00 în ziua sosirii solicitantului, sau nu avem confirmarea scrisă a președintelui asupra intrării banilor în cont, eliberarea adeverinței de vânzare se completează cu sumele existente în sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverința cu SOLDUL existent, în 3 exemplare din care: 1 exemplar rămâne la Doxal și conține textul „Am primit 2 exemplare, data și semnatura solicitantului;

În intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este așteptat în cadrul biroului Doxal pentru eliberare adeverinței.

NOTA6: în cadrul biroului Doxal, Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverinței { 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverință} , la care anexează copie dupa actul de identitate. (se pot face copii în cadrul biroului Doxal)

 

III. În situația în care asociația are deschise metodele alternative de plată SelfPay(zebrapay), PayPoint sau Plata cu Cardul bancar din avizier, etc.

-Solicitantul emite o cerere către Președintele Asociației de proprietari sau direct către Doxal – email la [email protected] caruia atașează COPIE DUPA ACTUL DE PROPRIETATE.

-Colegii Doxal, vor verifica soldul apartamentului și registrele electronice de încasări alternative.

NOTA 7 timpii de inregistrare plăți: Card bancar din avizier – înregistrare plată instant. Pentru detalii despre timpii de înregistrare a plăților altor furnizori gasiți AICI .

NOTA 8 în situația în care sistemul nu se actualizează până la ora sosirii, eliberarea adeverinței de vânzare se completează cu sumele existente în sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverința cu SOLDUL existent, în 3 exemplare din care: 1 exemplar rămâne la Doxal și conține textul „Am primit 2 exemplare, data și semnatura solicitantului;

În intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este așteptat în cadrul biroului Doxal pentru eliberare adeverinței.

NOTA 9 în cadrul biroului Doxal, Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverinței { 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverință} , la care anexează copie dupa actul de identitate. (se pot face copii în cadrul biroului Doxal)