Contravenții și sancțiuni pe legea noua 196/2018

CAPITOLUL IX

Contravenţii şi sancţiuni

Art. 102.

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni:

a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi administraţia financiară locală;
c) neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitetul executiv al
asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 31 alin. (1);
e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum şi neîndeplinirea sau depăşirea
atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;
f) punerea în pericol de către proprietari a integrităţii structurale a condominiului sau a altor
proprietăţi individuale, precum şi a bunei funcţionări a instalaţiilor aferente acestora;
g) schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările legale;
h) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari. Fac excepţie cazurile în care au fost îndeplinite prevederile art. 30 alin. (5);
i) modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor
constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi;
j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparaţii sau a fondului de rulment;
k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a
administratorului;
l) utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment sau a fondului de reparaţii, altfel decât este prevăzut la art. 71 şi 72;
m) utilizarea şi gestionarea veniturilor asociaţiei de proprietari, altfel decât este prevăzut la art. 20, 70 şi 74;
n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor art. 95 – 97 şi ale art. 99 din prezenta lege de către furnizorii serviciilor de utilităţi publice;
o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidenţiale, conform prevederilor art. 14;
p) nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidenţiale de a
furniza/presta serviciile de utilităţi publice prin intermediul reţelelor aflate în proprietatea acestora către locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie din respectivele ansambluri rezidenţiale;
q) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 64;
r) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1) lit. s);
s) nerespectarea prevederilor art. 104 alin. (1).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), r) şi s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) şi q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), şi o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.

(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau jurdice vinovate.

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), făcută la sesizarea oricărei persoane interesate saudin oficiu, precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:

a) de către Inspectoratul de Stat în Construcţii în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi h);
b) de către primari sau de împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală în cazul faptelor
prevăzute la alin. (1) lit. a) – e), i) – m) şi o) – s);
c) de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publicesau, după caz, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n).

(5) În cazul în care contravenientul se află la prima încălcare a obligaţiei legale, organul constatator poatesă aplice sancţiunea avertismentului, conform prevederilor legale în vigoare, numai în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), j) sau s).

Art.103.

Prevederile referitoare la contravenţii din prezenta lege se completează cu dispoziţiileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

https://suport.doxal.ro