(abrogat)Comitet Executiv

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018)

Comitet Executiv – drepturi si obligatii

Comitetul Executiv este un organism executiv ales de Adunarea Generala, ce are ca sarcina principala, atat urmarirea aplicarii hotararilor Adunarii Generale ,cat si rezolvarea doleantelor proprietarilor, in limitele legii.
In acest scop, Comitetul Executiv al asociatiei are obligatia de a organiza sedinte de audiente saptamanale sau lunare, la sediul asociatiei, afisandu-se la loc vizibil atat programul de audiente respectiv, cat si intervalul in care petentii se pot inscrie in audienta. De asemenea ,Comitetul Executiv are competentele si obligatiile stabilite de lege ; ( de ex. angajeaza si demite personalul angajat al asociatiei).

Comitetul Executiv este format dintr-un numar impar de proprietari membri ai asociatiei, fiecare membru al Comitetului fiind ales prin vot deschis de catre Adunarea Generala a Proprietarilor ; dintre membrii Comitetului, este ales apoi presedintele asociatiei, prin vot deschis, sau prin eliminare ;(este ales membrul Comitetului cu cel mai mare numar de voturi ), dupa cum stabileste Adunarea Generala . De asemenea, tot Adunarea Generala stabileste si
indemnizatia Presedintelui si a membrilor Comitetului ( in cazul Comitetului, indemnizatie de sedinta).

Sedintele comitetului executiv sunt legal constituite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele Comitetului Executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

Deciziile Comitetului Executiv sunt consedmnate intr-un registru de decizii al comitetului.

Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, incheie sau reziliaza contracte in ceea ce priveste activitatea de administrare si intretinere a caldirii, a partilor comune, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei.

Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de management stabilite la art.22 din prezentele norme metodologice ( H.G. 1588/2007), pe perioada cat asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare din diferite cauze.
Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv raspund personal sau solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile provocate proprietarilor in mod deliberat.

Membrii Comitetului executiv vor fi sanctionati in urmatoarele cazuri :
c.1. neparticiparea la sedintele Comitetului, convocate de presedintele acestuia, sau de majoritatea celorlalti membri ai Comitetului Executiv.
c.2. nerespectarea programului de audiente pentru proprietarii afiliati asociatiei, program stabilit de Adunarea Generala a Proprietarilor ;(cel putin odata pe luna).
c.3. neluarea de masuri organizatorice in cazul in care presedintele asociatiei sau una din persoanele angajate sa deserveasca asociatia, nu-si pot indeplini sarcinile din diferite motive, sau manifesta neprofesionalism sau rea – vointa in activitatea lor.
c.4. adoptarea unor hotarari contrar prevederilor legale in vigoare, si incercarea de a pune in aplicare o astfel de hotarare.
c.5) nefolosirea registrului de corespondenţă / intrări-ieşiri de către Comitetul executiv , ori de câte ori un proprietar / chiriaş, persoană fizică sau juridică, din condominiu doreşte să depună în scris, la asociaţie, orice document care are legatură cu activitatea asociaţiei sau calitatea persoanei fizice ori juridice din cadrul acesteia sau neacordarea numerelor de
înregistrare;
c.6) neacordarea de numere de înregistrare de către Comitetul executiv ori de câte ori un proprietar / chiriaş, persoană fizică sau juridică, din condominiu doreşte să depună în scris, la asociaţie, orice document care are legatura cu activitatea asociaţiei sau calitatea persoanei fizice ori juridice din cadrul acesteia;
c.7) nefolosirea registrului de corespondenţă / intrări-ieşiri, de către Comitetul executiv, ori de câte ori asociaţia eliberează / emite orice document către proprietari / chiriaşi sau terţe persoane;
c.8) nerespectarea de căte Comitetul Executiv, a unui termen de 30 de zile, de la data înregistrării cererii/sesizării/ adresei, de a răspunde unui/unor proprietari din cadrul asociaţiei ori terţi care au raporturi de lucru cu asociaţia de proprietari, în care să primească explicaţii pentru situaţii care ţin de activitatea asociaţiei, altele decât cea prevăzută la art.12 pct. A lit. d din H.G.R. nr.1588/2007;