(abrogat) Atributii comitet executiv

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018)

Atributii comitet executiv

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Atributii Comitet Executiv

ART. 16
Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, reprezinta asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. Presedintele asociatiei de proprietari este si presedinte al comitetului executiv.

ART. 17
(1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) duce la îndeplinire hotarârile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;
b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;
c) întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
d) reglementeaza folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, în conformitate cu actele normative în vigoare;
e) întocmeste sau propune planuri de masuri si activitati, conform cu responsabilitatile ce le revin, si urmareste realizarea lor;
f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, în mod special situatia încasarilor si a platilor lunare;
g) pentru realizarea scopului si a activitatilor asociatiei de proprietari, angajeaza si demite personalul necesar, încheie si reziliaza contracte cu persoane fizice/juridice;
h) îsi asuma obligatii, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
i) initiaza sau apara în procese, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;
j) stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;
k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
m) asigura urmarirea comportarii în timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotarârile adunarii generale;
p) aproba lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform hotarârii adunarii generale;
r) stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna; stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, conform hotarârii adunarii generale;
s) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru rezolvarea acestora, conform hotarârii adunarii generale;
s) ia toate masurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectueaza reparatii la partile comune, urmând ca sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza.

(2) Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal întrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza în registrul de decizii al comitetului executiv si se afiseaza la avizier.
(4) Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia în conditiile legii.
(5) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor, remuneratiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului încadrat cu contract individual de munca sau în baza unei conventii civile de prestari de servicii, în limita bugetului aprobat de adunarea generala.
(6) Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, încheie sau reziliaza contracte în ceea ce priveste activitatea de administrare si întretinere a cladirii, a partilor comune de constructii/a instalatiilor, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanica, instalatii etc. Angajarea personalului necesar asociatiei de proprietari se face de catre comitetul executiv, reprezentat de presedinte, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare.
(7) Comitetul executiv decide asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 230/2007.
(8) Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.
(9) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund, personal sau solidar, dupa caz, în fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

Atributii Comitet Executiv

https://suport.doxal.ro