Ajutorul de încălzire a locuinței 2021-2022

Ajutorul de încălzire a locuinței 2021-2022 se aplică pentru

  • Energie termică în sistem centralizat (CMTEB)
  • Gaze naturale
  • Combustibili solizi și/sau petrolieri
  • Energie electrică

Cine poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei?

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei:
1. Familiile care au venitul lunar pe membru de familie până la 1.386 lei
2. Persoanele singure care au venitul lunar până la 2.053 lei

Familia este reprezentată de soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Persoană singură este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată.

Care este cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei?

Ajutorul se acordă în cuantumuri diferite, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi de venitul lunar pe membru de familie.

Tabelul cu valorile compensărilor, respectiv ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Cine poate fi titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei locuinţei?

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi:
✓ proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia;
✓ titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al locuinţei;
✓ persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu
rezerva dreptului de abitație/uzufruct;
✓ reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
✓ alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.

Ce venituri se iau în calcul?

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:
✓ alocaţiei de stat pentru copii
✓ ajutorului social
✓ alocaţiei pentru susţinerea familiei
✓ bugetului personal complementar
✓ burselor școlare şi a altor forme de sprijin educaţional

Lista completă a veniturilor care nu se iau în calcul la acordarea ajutorului

Ce bunuri conduc la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei ?

Bunuri imobile (o altă locuinţă în afara celei de domiciliu, terenuri etc.)
Bunuri mobile (o maşină cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de o maşină cu vechime mai mare de 10 ani etc.)
Depozite bancare peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări

Lista completă a bunurilor care conduc la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Ce documente trebuiesc depuse pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei?

1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Formularele se pot ridica de către solicitanţi de la sediile D.G.A.S.P.C. Sector 2 sau pot fi accesate în format electronic, pe paginile web www.social2.ro şi www.ps2.ro.
2. Acte doveditoare (în copie):
✓ Acte de identitate pentru toţi membrii familiei (CI, BI, CN etc.)
✓ Acte privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, adeverinţă salariu etc.)
✓ Acte privitoare la regimul juridic al locuinţei (contractul de închiriere, certificat de moştenire, etc.)
✓ Factură gaze naturale sau energie electrică, după caz
✓ Adeverinţă Asociaţie Proprietari

Lista completă a documentelor justificative

Unde se depun documentele?

Formularele completate, însoţite de actele doveditoare, se depun, la următoarele sedii ale

SectorAdresăContact
Sector 1D.G.A.S.P.C. - Bd. Mareşal Averescu nr. 7021.223.41.97 int 148
Sector 2D.G.A.S.P.C. - Str. Heliade între Vii nr. 36021.241.23.30
D.G.A.S.P.C. - Şos. Colentina nr. 25 - 27021.242.75.60
D.G.A.S.P.C. - Cal. Moşilor nr. 32021.252.19.70
D.G.A.S.P.C. - Bd. Basarabia nr. 90021.250.06.61
Sector 3D.G.A.S.P.C. - Str. Parfumului nr. 2 - 4
(fosta locaţie a Primăriei sector 3)
0372.126.100 int 97/186/182
Sector 4Bd. Metalurgiei nr. 89
(în incinta Liceului Miron Nicolescu)
0372.900.789
Sector 5Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11031.433.64.10
021.423.28.36
Sector 6D.G.A.S.P.C. - Str. Floarea Roşie nr. 7A, etaj 2021.410.30.20 int 323

Documentele pot fi depuse:
– Personal sau prin reprezentantul asociaţiei la
punctele de registratură ale D.G.A.S.P.C.
– E-mail
– Prin poştă

Pentru ce perioadă se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei?

Pentru a putea beneficia de ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022) cererile trebuiesc depuse până cel târziu la data de 20.11.2021.
După această dată, pentru cererile depuse până la data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna respectivă, iar pentru cererile depuse după data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna următoare.

IMPORTANT!
D.G.A.S.P.C. va interoga bazele de date ale D.V.B.L. Sector şi ANAF în vederea verificării bunurilor şi a veniturilor beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Persoanele care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei pot solicita şi suplimentul pentru energie, completând o singură cerere pentru ambele drepturi.
În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, în vederea acordării sau respingerii dreptului este obligatorie realizarea anchetei sociale.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.

Ajutorul de încălzire a locuinței 2021-2022