Administrator bloc

Administrator bloc – drepturi si obligatii

Administratorul este o persoana angajata sau contractata de catre Comitetul Executiv al asociatiei, cu contract de munca, avand obligatia de a asigura managementul administrativ si financiar al asociatiei.

Administratorul poate cumula si functiile de contabil si casier, cu acordul Comitetului Executiv, fiind retribuit in consecinta, si raspunzand pentru gestiunea pe care o are in primire ; in acest context ( gestionar si casier), administratorul are obligatia de a depune o garantie materiala in cuantumul stabilitit de lege, garantie pe care o poate ridica numai la eliberarea din functie. Cuantumul salariului lunar al administratorului este stabilit prin hotararea Comitetului Exeecutiv al asociatiei, in urma negocierilor dintre acesta si administrator, in functie de numarul de apartamente administrate, in limitele stabilite prin regulament.

Administratorul este o persoana fizica atestata de catre primar, la propunerea compartimentelor specilaizate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a Consiliului Local.

Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului.

La asociatiile care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobil pot cumula si functia de contabil. Administratorul care indeplineste si functia de contabil in partida simpla, are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registru pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate prevazute prin ordin al ministrului.

In situatia in care asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului Operatiunilor de casa.

Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza o selectie de oferte spre aprobare Comitetului Executiv al Asociatiei ; in caz contrar cheltuielile nu vor fi acceptate la plata.

ADMINISTRATORUL SAU PRESEDINTELE ASOCIATIEI, NU SUNT OBLIGATI SA SOLICITE ACORDUL PROPRIETARILOR IN VEDEREA EFECTUARII REPARATIILOR CURENTE ALE IMOBIL, EI AVAND OBLIGATIA NUMAI DE A INFORMA PROPRIETARII DESPRE LUCRAREA RESPECTIVA ; ACORDUL EXPRES AL PROPRIETARILOR SE SOLICITA NUMAI IN CAZUL EXECUTIEI UNOR LUCRARI DE INVESTITIE NOI FATA DE UTILITATILE INITIALE ALE CONDOMINIULUI. Administrator bloc

Constituie contraventii referitoare la prevederile lg.230/2007 si ale H.G. 1588/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni :
Pentru administrator sau administrator – contabil :
c.20. nedepunerea de catre administrator, in termen de maxim 10 zile de la inceperea activitatii, a dosarului personal in vederea sustinerii examenului de atestare, conform legii.
c.21. refuzul administratorului – contabil a carui raport de munca cu asociatia a incetat din diferite motive, (concediat prin hotararea Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari, demisionar, condamnat pentru o fapta penala, etc) de a preda imediat toate documentele si evidentele financiar – contabile si de a prezenta descarcarea de gestiune in fata organelor de conducere ale asociatiei.
c.22. refuzul administratorului – contabil de a colabora cu reprezentantii administratiei publice locale, si de a preda la solicitarea acestora toate evidentele financiar –contabile ale asociatiei spre verificare, sau tergiversarea predarii acestora.
c.23. nerespectarea de catre administratorul asociatiei, a programului stabilit de Comitetul Executiv al Asociatiei.
c.24. neimplicarea imediata a administratorului in solutionarea oricarei sesizari a proprietarilor, in ceea ce priveste necesitatea repararii partilor comune, si neinceperea procedurilor de remediere a defectiunilor constatate.
c.25. efectuarea oricaror lucrari de reparatii si intretinere, fara instiintarea si aprobarea Comitetului Executiv al Asociatiei.
c.26. refuzul administratorului contabil de a remedia si corecta orice greseala de calcul sau de repartitie a cheltuielilor, la sesizarea unui proprietar.
c.27. refuzul administratorului de a da orice relatie referitoare la componenta debitului unui proprietar, si justificarea oricaror cheltuieli trecute in debitul respectiv.
c.28. nerespectarea de catre administrator de a intocmi si afisa lunar, listele de plata cu toate debitele explicitate ( cheltuieli comune sau pe persoana) ; presedintele asociatiei va lua masuri pentru intretinerea unui afisier, in caz contrar fiind pasibil de sanctiune contraventionala.

Administrator bloc

(bazat pe conținut legislaiv abrogat)

https://suport.doxal.ro