(abrogat) Adunare Generala conform HG 1588/2007

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018)

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Adunare Generala

ART. 14
(1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se întrunesc în adunari generale ordinare sau extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, în primul trimestru. Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
(3) Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei de proprietari pot fi convocate oricând de comitetul executiv sau de cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
(4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile înainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.
(5) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarâri, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este întrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata în termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotarârile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.

ART. 15 Adunarea generala a asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
b) adopta, modifica sau revoca hotarâri;
c) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
d) mandateaza comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori, în scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;
e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.